Miljödiplomering

MILJÖDIPLOMERING - från grundnivå till brons

Växtlista - förslag på blommande örter under Hela säsongen


Hjälp pollinatörer hela säsongen och skapa en Rikare trädgård!


Länk: Växtlistan/Bi- &fjärilsrabatten  >>


Kontakta Miljögruppen om du vill donera växter till rabatterna!

Fyll i Enkät


Inför höstens uppgradering till Brons ber Miljögruppen alla medlemmar att fylla i bifogad enkät för att få en bild över miljöarbetet.


                                           Sista svarsdag:

                                              20 sept.

                                               

                                   Tack för din med-                                            verkan.

                                           Vi återkommer

                                           med resultatet.


                Goda tips om bevattning & odling"


Världsvattendagen 22 mars (FN) - Så här kan du fira världsvattendagen  >>


Från föreläsning med Tomas Lagerström (arr. SoS-odlingsföreningar 21 maj 2019)
Sammanfattat av Suzanne Kolare/Täppans fritidsträdgårdar


"Punktbevattna växter – då kan vattnet nå rötterna där de gör störst nytta. Täckodla, ordna lä och lite skugga. Förkultivera det som går..."


Tomas är landskapsarkitekt och växtexpert, och driver firman Gröna råd Växt-konsulenter ihop med sin hustru Maj-Lis Pettersson som är trädgårdsexpert i Odla med P1


Länk till hela texten: Goda tips om bevattning och odling >>


Andra klimatsmarta bevattningstips:


En gemensam trädgård för kolonister och biologisk mångfald


2014 fick Enskede gårds koloniträdgårdar några fruktträd och bärbuskar från Stockholms stad som kompensation för mark som togs över av Enskede gårds bageri. Dessa fruktträd och bärbuskar blev grunden till koloniföreningens gemensamma trädgård.


Arbetet med att göra i ordning området leds av en arbetsgrupp. Picknickbord ställdes ut för att göra det möjligt för kolonister och besökare att njuta av det lugna området som många kolonister kom att kalla Fruktlunden.


Under 2017 byggdes en hügelbädd i den gemensamma trädgården och ett par år senare blev det en blomsterrabatt och ett litet kryddland. Många av blommorna och kryddorna har donerats av medlemmar i kolonföreningen.


Under vårens städdag 2019 gjordes en bit av området i ordning till en blomster-äng. Det tog några års arbete med ängen och rabatterna, men efter flera insatser under föreningens städdagar har området blivit ett fint ställe för gemenskap och återhämtning.


Ängen och även rabatterna är en del av arbetet med att hjälpa pollinatörer.

För att utöka användningen av den gemensamma trädgården planterades potatis på en del av området under 2023. Arbetet med den gemensamma trädgården och blomsterängen är pågående och området utvecklas allt eftersom idéer tillkommer och arbetsinsatser sätts in.

(Text/foto: Meg & Peter, 2023)

Miljödiplomeringens grundkriterier - 8 st

Dessa ska fortsättningsvis återföljas och fortsättas informeras om.

Länk/Fakta & mer information om Grundkriterierna  >>


1. INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR
Föreningens medlemmar får information om föreningens miljödiplomeringsarbete och vad det innebär.


2. KOMPOSTERING
Alla medlemmar komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten.


3. JORDFÖRBÄTTRING OCH GÖDSEL
I föreningen används endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konst-gödning!


4. VÄXTSKYDD
Föreningen arbetar förebyggande mot skadegörare och ogräs.

Endast växtskyddsmedel som är godkända för ekologisk yrkesodling används.


5. BIOLOGISK MÅNGFALD
Medlemmarna informeras om biologisk mångfald och invasiva arter.


6. BEVATTNING, VATTEN OCH AVLOPP
Alla medlemmar informeras om smart bevattning och gällande avloppsregler.


7. ELDNING OCH GRILLNING
Föreningen har regler för eldning och förbud mot enskild eldning på lotterna.


8. PRODUKTER OCH AVFALL


Länk/Läs mer om Miljödiplomeringen  >>

Miljödiplomering av Koloniträdgårdar - Kort text  >>    Längre text  >>

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en viktig del i kolonirörelsens
verksamhet. Det är smart för klimatet - och för ekonomin.


Miljödiplomet visar att föreningen:
• utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
• motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
• värnar om naturens mångfald och kretslopp
• tar ansvar för kommande generationers odlare

Miljögruppen planterar ramslök


Städdagen HT-2023


Mer text kommer senare....Enskede gårds miljödiplomering - från grundnivå mot brons


 • Grunddiplomering 2017

I strävan efter att vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar och cirkulär utveckling i samhället fortsätter Enskede gårds koloniträdgård arbetet med miljö-

diplomeringen. Under 2017 blev vi grunddiplomerade och nu jobbar vi för att nå bronsnivå enligt Koloniträdgårdsförbundets uppdaterade kriterier (VT-2020).


Grunddiplomeringen arbetades fram av den tidigare Miljögruppen, främst Anita Jarnestedt och Gunilla Östberg. På sluttampen tillkom Louise Fredriksson och Anette Svedberg .(Anette var inte med i slutfasen pga. hjärnskakning)

Se Diplom/Grundnivå  >>   Diplom innan hela föreningen uppgraderades  >>


 • Enskede gårds Miljödiplomerings- & Odlingscirkel 2019

Syftet var att fortsätta miljödiplomeringsarbetet, följa odlingsåret och uppgradera till bronsnivå. Den startades januari 2019 av Anette Svedberg i samarbete med Studiefrämjandet. Cirkeln planerades att pågå i första hand under 2019 med en träff per månad (ej juli och december).
Ett gäng glada och entusiastiska odlare träffades en gång i månaden från januari till november 2019, totalt tio träffar.


Vi hade stor hjälp av Kjell Eklind/Studiefrämjandet både med material, kopiering, rådgivning och lokaler. Även Ulf Nilsson/Koloniträdgårdsförbundet var till stor hjälp med tips och råd. Vår egen odlingsrådgivare Susanne var också till hjälp.


Föreningen har ingen lokal eller klubbhus som fungerar för studier..

Kjell och Studiefrämjandet hjälpte oss att anordna träffar i deras lokaler på Norr-tullsgatan (nära Odenplan) under de kallare månaderna. När det var varmare var vi på koloniområdet.


Som studiematerial användes "Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar" och "Lätt om odling" från Koloniträdgårdsförbundet (finns i boden för alla som vill låna), boken "Med gröna fingrar, trädgårdsrådgivarnas praktiska handbok" (boken finns att låna i boden),

Kjell delade med sig frikostigt av många intressanta faktahäften till oss i cirkeln.

Information och vissa faktablad från träffarna finns att se i boden för den som vill.


- Miljödiplomering: Vi lärde oss mer om vad det innebär med Miljödiplomering, vilka fördelar det ger. Vi tog fram förslag på vilka kriterier som kunde användas för kommande uppgradering till bronsnivån. Samtidigt behövde vi titta på Grundkriterierna för att säkerställa att de fullföljs. Vi påbörjade arbetet att ta fram ett förslag till miljöpolicy. På en av anslagstavlorna på verandan kommer det finnas mer information om miljödiplomering.

Tanken fanns att vi skulle sammanställa ett häfte i slutet på cirkeln, men det hanns inte med.


- Odling: Förutom att arbeta med miljödiplomeringen lärde vi oss mer om odling och gjorde även visst praktiskt arbete, vi lånade bl.a jordmätare av Koloni-trädgårdsförbundet i juni och utförde pH-mätningar av jorden på våra respektive lotter samt på kullen, i fruktlunden och invid boden. De flesta mätningarna visade lite för höga pH-värden. Vi fick tips av Kjell Eklind om hur vi kunde förändra jorden och vad vi skulle tänka på. Vissa av oss gjorde även rullprov av jorden.

I augusti bjöds Kjell Eklind/Studiefrämjandet in för en uppföljande pH-mätning på samma ställen och noterade skillnaderna. Kjell gav oss många värdefulla tips angående jord, komposter och mångfald.


Vi hade många och lärorika samtal under cirkeln, bl.a diskuterades följande::

- Planering inför bronsnivån, vilka kriterier som är lämpliga för uppgradering/brons

- Kompostering, hur den kan fungera bättre

- Ekomärkning, ekologiska fröer, E-planta (kvalitetsmärkning)

- Förkultivering/direktsådd, 1-2-fleråriga frön, vinterodling, fröbyte

- Gödselvatten (bl.a nässel-, vallörts-, guldvatten)

- Biologisk mångfald, växtskydd

- Samodling, Växtföljd (4-årig)

- Jordkvalitet och hur den påverkar det som växer, indikatorväxter, pH-värde

- Blommande växter/örter under hela säsongen hjälper de vilda pollinatörerna

- Klok och klimatvänlig bevattning, Täckodling


Vi informerar medlemmarna via mail/nyhetsbrev, hemsida, anslagstavlor, FB, information på olika sammankomster, bl.a årsmöten och städdagar samt före-läsningar via SoS. Vi bjöd även in föreningens medlemmar till olika kurser.

Kjell Eklind erbjöd sig att gratis hålla två workshops hos oss, Komposterig och Biologisk mångfald. Den senare blev dessvärre inställd pga. för få anmälda.  

Roligt och lärorikt var det. Tiden blev knapp ibland, lärdom till kommande cirkel är att renodla, färre broschyrer och extramaterial för att underlätta för alla.


Om du vill se mer av vad vi gjorde under året finns anteckningar från träffarna i en pärm i boden som du kan låna och läsa. Glöm inte att ställa tillbaka pärmen!


 • Miljödiplomeringscirkeln 2020 ställdes in - Corona omöjliggjorde starten!

Fortsättning på tidigare cirkeln skulle ha ägt rum 2020, men pga. av Corona-pandemin sköts den först upp, sen ställdes cirkeln in helt och hållet.

Vi fick "dispans" att uppgradera till bronsnivån till hösten.

Våren 2020 uppdaterade Koloniträdgårdsförbundet Miljödiplomeringskriterierna.

Det innebar att vi behövde se över valda kriterier och att välja några  nya, samt uppgradera efter de nya kriterierna.


 • Miljödiplomeringscirkeln 2021 - Corona påverkar fortfarande...

Både 17 december 2020 och 8 februari 2021 erbjöds alla medlemmar att lyssna via Zoom på Ingrid Rogblad/Studiefrämjandet och Anette Svedberg som berättade om kommande Miljödiplomeringscirkel. Cirkeln skulle ha påbörjats i februari, sen mars, Starten skjöts upp flera gånger pga. av Coronarestriktioner och annat. Veckorna gick. Väntetiden gick till planering och förberedelser inför cirkelstarten., samt att förstå och skriva instruktion till Zoom för att vi över huvudtaget skulle kunna starta cirkeln. Att träffas "på riktigt" var varken tillåtet eller Corona-säkert.


 • Äntligen - 10 juni 2021 startades EGK Miljögrupp!

Till slut kunde vi starta!

Efter många och långa turer omvandlades cirkeln till en Miljögrupp av Anette Svedberg. Tråkigt att inte samarbeta med Studiefrämjandet, men det fungerade inte lika bra som under föregående cirkel då Kjell Eklind hjäpte oss!

Det var heller inte lätt att få ihop medlemmar till Miljögruppen, men till slut blev vi tre glada entusiaster. Som första prio tog vi oss an Miljödiplomeringen och uppgraderingen till brons samt de nya kriterierna. Målet var att föreningen skulle uppgraderas till brons redan till hösten, men Coronapandemin påverkade fortfarande och tiden blev för kort.


För att uppgradera från Grundnivå till Bronsnivå behövs 25 poäng inom sex olika ämneskriterier uppfyllas enligt Koloniträdgårdsförbundets nya kriterier (A-F),


Dessutom behöver de 8 Grundkriterierna efterföljs (tidigare 5 st)

(Information, Kompostering, Jordförbättring och gödsel, Växtskydd, Biologisk mång-fald, Bevattning vatten och avlopp, Eldning och grillning, Produkter och avfall).


Läs mer/länk: Om Miljödiplomeringen/handledning och info  >>

Läs mer/länk: Om Miljödiplomeringen  >>


Vi valde att använda följande kriterier för uppgraderingen:

- A1) Organisation/Studieorganisatör (3 p)

- A3) Organisation/Miljöansvarig (2 p)

- A5) Ekologiska produkter (2 p)

- A7) Fröbyten/plantbyten (2 p)

- B3) Jord och odling/Växtföljd (1 p)

- C1) Biologisk mångfald/Äng och liteslåtter (3 p)

- C6) Biologisk mångfald/Bisamhällen, honungsbin (2 p)

- D2) Vatten/Regnvatten tas tillvara och används för bevattning av odlingarna (2 p)

- E4) Energi, material, avfall/Ingen el i föreningen (2 p)

- F2) Transport och maskiner/Medlemmarnas egna maskiner, verktyg och redskap (2 p)

- F4) Transport och maskiner/Biltrafik (1 p)

- F5) Gemensamma inköp och transporter (3 p)

Totalt: 25 poäng


Första mötet hade vi 10 juni då diskuterades hur vi kan gå vidare med planering.

Mycket av förarbetet är redan gjort och många kriterier är redan klara eller görs redan av föreningen, så vi har inte så många poäng vi behöver komplettera för uppgraderingen. De punkter vi fokuserat mest på är Frö/plantbyten, Växtföljd, Äng & Biologisk mångfald och Regnvatten. Vi har valt att informera på alla olika sätt via bl.a information på sammankomster/anslagstavlor, mail/nyhetsbrev, hemsida, olika föreläsningar och workshops, FB.


Läs mer om växtföljd  >>

Efter starten 10 juni 2021,hölls första Frö-, plant- & sticklingsbytet lörd 28 augusti, det kommer sedan att arrangeras årligen. Sponsrade ekofröer från Runåbergs fröer delades ut till medlemmarna.


På höstens städdag sönd. 19 september startade vi "Miljöpunkter på städdagen".

Den gemensamma Bi- & fjärilsrabatten grävdes på gräsmattan. Växtlista med förslag på blommande örter under hela odlingsåret togs fram. Några få vårlökar köptes in, övriga örter donerades av medlemmarna. Sponsrade fröer från Svenska Örtasällskapet planteras till våren, Louise erbjöd sig att förodla. Rabatten fylls med fler örter vartefter.

Ängen i Gemensamma trädgården/Fruktlunden är startad sedan tidigare av Meg och Peter, Bl.a Britta Gussander sponsrade med fler ängsfröer.

Kvarvarande ekofröer från Runåbergs frö delades ut till medlemmarna, samt utlottning av sponsrade fröer och presentkort från Impecta.

Miljögruppen informerade om bl.a Miljödiplomering, biologisk mångfald, bi- & fjärilsrabatten, ängen, växelodling och bevattning.


 • Miljögruppen 2022

Vi fortsatte arbeta för uppgraderingen och informera medlemmarna vartefter.


Miljögruppen samarbetade med Runåbergs fröer för att ytterligare främja att ekologiska fröer används i odlingen och kunde presentera 15% medlemsrabatt på deras eko fröer 14-28 februari. 


På vårens städdag lördag 14 maj fortsatte vi med "Miljöpunkterna"; Bi- & fjärils-rabatten, Ängen, Kryddlandet & Blomrabatten i Fruktlunden. Sponsrade fröer från Svenska Örtasällskapet delades ut. Miljögruppen informerade om Miljödiplomer-ingen, rabatterna och växtföljd.


Söndag 22 maj firade vi Biologiska mångfaldens dag med att plantera vi ut de förodlade örterna i Bi- & Fjärilsrabatten.


Lördag 11 juni hölls Frö- & plantbytardag.


På höstens städdag lördag 3 september fortsatte vi med "Miljöpunkterna"; Bi- & fjärilsrabatten, Ängen, Kryddlandet & Blomrabatten i Fruktlunden.

Miljögruppen informerade om Miljödiplomeringen och att uppgraderingen försenats pga. av sjukdom. Samt om gemensamma rabatterna och om bevattning (rotbevattning och smarta vattentips). Biologisk mångfald och vikten att spara ett "vilt hörn" på lotten. Vi tipsade om kommande föreläsningar och hemsida.


En enkät inför uppgraderingen för att undersöka medlemmarnas miljötänk delades ut på städdagen, fem extrafrågor lades till och stugfrågor togs bort.

Vi fick in totalt 33 svar. Se sammanställning  >>


Det blev brått att hinna med några workshops på hösten pga sjukdom. Men vi hann med både webinar med Peter Albrecht och kompostering. Dessvärre blev uppgraderingen uppskjuten till nästkommande år.


Tisdag 20 september, Vegansk odling & permakultur (webinar)

Webinar om vegansk odling & permakultur, föreläsare Peter Albrecht från Villands Vånga Veganträdgård (VVV) är även Permakulturdesigner. Om att odla ekologiskt utan animlaiska produkter. Föredraget hölls i samband med SEE Hållbarhets-vecka 2022 (Västerbotten). Peter har erbjudit våra medlemmar att delta utan kostnad. Digital föreläsning. Länk/Mer info: Vegan-webinar >>Lördag 1 oktober anordnades workshop med Maj-Len Komi, odlingsrådgivare från Råcksta fritidsträdgårdar med temat "Kompostkurs - vill du bygga en kompost med mig?". Vi var ett tiotal medlemmar som fick lära oss om kompostering och senare även gemensamt bygga en kompostlimpa med olika lager hos en av medlemmarna. Kul, intressant och inspirerande. Ska bli intressant att följa upp och se vad som händer. Förhoppningsvis repris på workshoppen kommande höst!


 • Miljögruppen 2023

Vi fortsatte arbeta för uppgraderingen och informera medlemmarna vartefter, med hopp att kunna uppgradera snarast. Glädjande har vi nu blivit fyra!


På vårens städdag lördag 6 maj hade vi "Miljöpunkterna" som vanligt; Bi- & fjärils-rabatten, Ängen, Kryddlandet & Blomrabatten i Fruktlunden.

Miljögruppen informerade om Miljödiplomeringens kriterier samt om rabatterna och kommande program. Vi informerade om SKs nya kampanj "Halvera torven". och visade nya rotvattnaren samt nyinköpta 4-tandade Bredgrepen från Knalten.


Miljögruppen samarbetade med Mallas Ullpellets för att prova på naturlig gödning utan pyralider. Tillverkat av 100% svensk fårull. Ska vara fukthållande och jordförbättrande växtnäring. Gemensam beställning med 35% rabatt tom. 10 maj. Intresset var svalt hos oss, men vi lyckades få till en beställning tillsammans med några andra koloniföreningar. Blir intressant att se hur det fungerar!


Lördag 13 maj tjuvstartade vi firandet av Biologiska mångfaldens dag med två programpunkter. Frö- & plantbyte samt representanter från Naturskydds-föreningens grupp för Biologisk mångfald.


Söndag 21 maj fortsatte vi firandet av Biologiska mångfaldens dag med representanter från Svenska Örtasällskapets Stockholmsavdelning för guidad tur på området och utbyte av idéer om örter och odling som hjälper pollinatörer.


Lördag 3 juni visade Meg sina tomatpålar, inspirerade av Kenneth Nilsson som tidigare haft ett intressant webinar (KTF). Intressant!


Lördag 10 juni skulle Maj-Len Komi/odlingsrådgivare på Råcksta fritidsträdgårdar hållt en workshop om växtnäring. Ställdes in pga. sent utskick och för få anmälda.  Förhoppningsvis kan det hållas senare i år.


På grund av sjukdom blev planeringen uppskjuten. Förhoppningsvis hinns några av de planerade programpunkterna hållas under september.

Två workshops planerades i september, en via Miljögruppen (Kompost & kompostlimpa) och en via Studier (Beskärning). Båda ställdes dessvärre in pga. för få anmälda.


 • SoS odlingsföreningar

Miljögruppen och föreningen har haft stor nytta och glädje av att samverka med SoS. Föreläsningarna har varit i linje med vår uppgradering och till stor hjälp att sprida information till medlemmarna helt utan kostnad.


SoS föreläsningar 2019

6/3 Odla ditt eget frö. Florian Maindl, Linda Fredriksson/föreningen SESAM

2/4 Möt Stefan Sundström, om bl.a odling och bokashi.

21/5 Vatten, Tomas Lagerström

28/8 Studiebesök Högdalens biokolsanläggning

23/10 Bin - behövs för vår överlevnad, Lasse Hellander/Sv. biodlares riksförbund&Biodyn för.

3/12 Plaster i odlingarna, Åsa Stenmarck


SoS föreläsningar 2020 (ett covid-19 år)

27/1 Om livet i jorden, Emma Jansson


SoS föreläsningar 2021 (covid-19 forts)

28/9 Giflerna i gödslet, Ulf Nilsson/KTF.

17/10 Trädbeskärning, Arr. Hammarbyhöjden.

28/11 Bevattning. Tomas Lagerström


SoS föreläsningar 2022

21/3 Växtföljd & gröngödsling. Daniel Björklund Jonsson, Skillebyholm.

5/4 Jord & kompost. Stefan Sundström.

25/10 Kompost & jord,Thomas Lüthi,Skillebyholm.

29/11 Odla utan spade - "No-Dig", Bella Linde


SoS föreläsningar 2023

29/3 Vegansk odling, Peter Albrecht/VVV

24/5 Odla mycket på liten yta, Ulrika Flodin Furås

6/8 Studiebesök Börje Remstam, Eskilstuna


 • Fler webinar, workshops och föreläsningar

Både SK och KTF har arrangerat många intressanta programpunkter som passat vår uppgradering. Mycket uppskattat och lärorikt!

Även Årstafältets koloniområde har erbjudit oss att deltaga på vissa av deras programpunkter.


 • Så har vi informerat medlemmarna

Information sker via mail/nyhetsbrev, hemsida, anslagstavlor, FB samt olika sammankomster, bl.a årsmöten, städdagar samt föreläsningar via SoS, SK, KTF.

Vi har haft stor hjälp av SoS föreläsningarna, många av dem har handlat om just de kriterier vi jobbat med inflr uppgraderingen till Brons, bl.a Vatten, växtföljd, jord, kompostering.

Skyltar om Biologisk mångfald från Koloniträdgårdsförbundet (KTF) skrevs ut och sattes upp på lämpliga ställen. Bl.a Blommor hela säsongen, Låt stå, Äng, Vatten.  Länk/bilder: Skyltar  >>

Koloniträdgårsförbundet bl.a Miljödiplomering, Lätt om odling, Faktabanken.

Stockholms Koloniträdgårdar (SK) information, inspiration och nyheter.


 • Samarbete & sponsorer

Stockholms Koloniträdgårdar (SK), Koloniträdgårdsförbundet (KTF), SoS-odlingsföreningar.

Studiefrämjandet/Kjell Eklind.

Även bl.a Bokashi.se, Runåbergs fröer, Impecta, Svenska Örtasällskapet, Mallas ullpellets.


 • Äntligen Brons!

Miljögruppen är stolta att informera att föreningen efter genomgång med Ulf Nilsson/KTF uppgraderades till Bronsnivå 11 sept. 2023 >>

Efter att vi har fått klart med dokumentation fortsätter vi vårt miljöarbete till våren.

Vi hoppas kunna fira uppgraderingen vid senare tillfälle!


Gröna hälsningar/EGK Miljögrupp

Anette, Meg, Peter & Sonja


Text/affischer: AiS, 2023

Blandat om miljö & sånt


Miljögruppen blir gärna fler

Det är lärorikt, inspirerande och roligt!

Vi jobbar för att inspirera fler och för att sprida information och odla kunskap. Maila om du är intresserad och vill vara med och jobba för miljön!

E-post: miljogruppen@enskedegardskoloni.se >>


Varmt välkommen!Koloniträdgårdsförbundet (KTF)  >>


 • KTF - Miljödiplomering

Läs om miljödiplomering och ladda ner material för mer information.

Mer info/länk: Miljödiplomering  >>


 • KTF - Faktabanken

Lär dig mer! Här finns material, information och länkar som kan komma till nytta under Miljödiplomeringsarbetet.

Mer info/länk: Faktabanken  >>


*** *** ***

Stockholms Koloniträdgårdar (SK)  >>


 • Miljöarbete

Läs om hus SK arbetar för att öka den biologiska mångfalden och förbättra miljön, bl.a genom plantering av träd och buskar, att koloniträdgårdar ska ha slutna kretslopp och en så liten påverkan på klimatet som möjligt. Samt även ökad kompostering, minskad plastanvändning, vattenhushållning och att inte bidra till spridningen av invasiva främmande arter.

Mer info/länk: Miljöarbete  >>


*** *** ***


 • Läs om Koloniträdgårdsföreningen

Skarpnäcks uppgradering till brons (2016) och silver (2023)  >>


*** *** ***

Miljödiplomerade föreningar i  Sthlm, enl. SK/december 2022  >>


Låt dig inspireras av olika föreningars miljödiplomeringsarbete (Stockholm).

Blandade stug- och odlingsföreningar.


 • Miljödiplomering påbörjad! (10 st)


Barnängen (Södermalm)

Drevvikens fritidsträdgårdar

Iris koloniträdgårdsförening

Johannelunds koloniträdgårdsförening

Lilla Frescati koloniförening
Lövsta koloniträdgårdsförening

Riddersviks gårds fritidsträdgårdsförening

Skrubba koloniträdgårdsförening
Stora Mossens koloniträdgårdsförening
Sundby fritidsby koloniträdgårdsförening


 • GRUND (17 st)


Bromma:

Gubbkärrets koloniträdgårdsförening >>

Riksby koloniförening >>

Åkeshov III (enbart mail, saknar hemsida) >>


Enskede:

Enskede gårds koloniträdgårdar  >> 

Skanskvarn koloniträdgårdsföreningen  >>

Årstafältets koloniområde  >>


Farsta:
Forsåns trädgårdsförening  >>


Hägersten-Liljeholmen:
Fågelsångens trädgårdsförening  >>


Skarpnäck:

Pungpinans fritidsträdgårdar  >>

Skarpnäcks fritidsträdgårdar  >>

Täppans fritidsträdgårda >>


Södermalm:

Erikdalslundens koloniträdgårdsförening  >>
Södra Årstalundens koloniträdgårdsförening  >>

Tanto Mindre Koloniträdgårdsförening  >>

Tanto Norra koloniträdgårdsförening >>
Zinkens odlarförening  >>


Östermalm:

Söderbrunn Koloniförening  >>


 • BRONS (7 st)


Enskede:

Snösätra norra fritidsträdgårdsförening  >>


Farsta:

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening  >>


Skarpnäck:

Eken, Koloniförening  >>

Listuddens koloniträdgårdsförening >>

Orhems fritidsträdgårdar/Trekanten  >>

Orhems koloniträdgårdsförening  >>

Skarpsnäck Koloniträdgårdsförening  >>


 • SILVER (1 st)


Bromma:

Råcksta Fritidsträgårdar  >>


 • GULD (4 st)


Bromma:

Linnea koloniträdgårdsförening  >>


Farsta:

Gubbängens Fritidsträdgårdar  >>
(enbart mail pga saknar egen hemsida)


Skarpnäck:

Björkhagens Fritidsträdgårdar  >>


Södermaim:

Långholmens koloniträdgårdsförening  >>


Affischer:Ais/2019